Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:

 1. Organizator: Sem Vision S.C. z siedzibą pod adresem: Potażowa 53, 02-400 Warszawa
 2. BOK – Biuro Obsługi Klienta w dostępne pod numerami telefonów 514 000 815 oraz 733 33 24 24, od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00-17:00;
 3. Promocja – promocja „Czwartki z Sem Vision”, której zasady określone są w niniejszym Regulaminie
 4. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady udziału w Promocji;
 5. Umowa – umowa ramowa przetwarzania danych, na podstawie której uczestnik zleca organizatorowi prowadzenie kampanii reklamowej AdWords w wyszukiwarce Google na okres co najmniej 3 miesięcy
 6. Kampania – proces wyświetlania w wyszukiwarce Google za pomocą systemu AdWords. Szczegóły oraz parametry kampanii reguluje Umowa
 7. Uczestnik – Firma, bądź osoba fizyczna, która wyrazi chęć wzięcia udziału w Promocji i spełni określone poniżej warunki uczestnictwa;
 1. Promocja obowiązuje w każdy czwartek w okresie od dnia 27 lipca 2017 roku do dnia 1 września 2017 roku.
 2. Promocja odbywać się będzie zgodnie z jej Regulaminem. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa.
 3. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
 1. W Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna, lub firma, która Posiada stronę internetową zgodną z zasadami reklamowymi Google, nie brała wcześniej udziału w promocji oraz nie ma już podpisanej Umowy. Aby wziąć udział w Promocji uczestnik musi kontaktować się z Organizatorem w czwartek za pośrednictwem: BOK, Fanpage Sem Vision na Facebooku, poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej semvision.com.pl lub wysyłając zapytanie z danymi do kontaktu zwrotnego na e-mail hello@semvision.com.pl. Po otrzymaniu takiego zapytania Organizator odpowiada kwestionariuszem badania potrzeb na podstawie którego później ustala z uczestnikiem za obopólnym porozumieniem szczegółowe warunki zawarcia Umowy.
  Biorąc udział w promocji, uczestnik zobowiązany jest do zawarcia z Organizatorem Umowy na okres co najmniej 3 miesięcy przy budżecie miesięcznym przeznaczonym na reklamę o wartości przewyższającej lub równej 351 zł netto.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Promocji.
 3. Warunkiem udziału w promocji jest opłacenie faktury proformy, której wartość równa się dwóm pierwszym miesiącom współpracy zgodnie z zapisami Umowy.
 4. Wartość otrzymanego rabatu w ramach niniejszej promocji wynosi 350 zł netto w pierwszym miesiącu prowadzenia Kampanii.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 6. Po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1 powyżej, Uczestnik bezpośrednio po podpisaniu Umowy, otrzymuje fakturę proforma zawierającą rabat w wysokości 350 zł netto za 1. miesiąc prowadzenia kampanii reklamowej w wyszukiwarce Google, płatną w terminie 7 dni. W ciągu 3 dni roboczych od daty odnotowania środków zgodnych z wystawioną proformą, Organizator przekaże Uczestnikowi drogą elektroniczną fakturę VAT wystawioną na podstawie opłaconej proformy oraz rozpocznie prowadzenie Kampanii zgodnie zapisami zawartymi w Umowie.
 7. Rabat nie będzie przyznawany w inny sposób lub w innym terminie niż określony w ust. 6 powyżej, a otrzymanie Rabatu potwierdzone jest stosowną informacją na fakturze proformie oraz później na fakturze VAT.
 8. Zlecanie prowadzenia Kampanii na rzecz Uczestnika przez podmioty pośredniczące w celu wzięcia udziału w Promocji jest niedozwolone.
 1. Rabat jest jednorazową bonifikatą o wartości 350 zł netto na prowadzenie kampanii reklamowej AdWords dla Uczestnika przez Organizatora.
 2. Rabat obowiązuje wyłącznie w przypadku opłaty faktury proformy w terminie w niej określonym.
 3. W przypadku, gdy Uczestnik nie dotrzyma terminu płatności proformy, Uczestnik traci Rabat,
  a Organizatorowi przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy.
 4. Rabat, ani udział w Promocji nie mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego.
 5. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia nośnika na który Uczestnik otrzymał proformę, następuje obowiązek niezwłocznego zgłoszenia takiego faktu Organizatorowi za pośrednictwem BOK, a Uczestnikowi Promocji nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

Informacje dotyczące Promocji i Regulamin Promocji można otrzymać w drogą elektroniczną,
oraz na stronie internetowej semvision.com.pl/regulamin-promocji-czwartki-sem-vision/
Ponadto informacje o przedmiocie Promocji i treści Regulaminu udzielane są pod numerami BOK
Sem Vision S.C.: +48 514 000 815 oraz +48 733 33 24 24
( opłata zgodnie z cennikiem operatora ) w godzinach od 09:00 do 17:00.

 1. Prawo do składania reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi Promocji.
 2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem Infolinii na numer +48 514 000 815 oraz +48 733 332 424 (opłata zgodnie z cennikiem operatora), bądź listownie na adres:
  Sem Vision S.C. ul. Miernicza 40 lok. 103, 05 – 800 Pruszków.
 3. Reklamacja musi zawierać:
  • dokładne dane osobowe zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego, a także opcjonalnie numer telefonu komórkowego),
  • przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Uczestnika Promocji.
 5. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pomocą listu zwykłego na adres podany przez Uczestnika Promocji lub:
  • telefonicznie na numer telefonu komórkowego Uczestnika Promocji
  • poprzez wysyłkę wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego Uczestnika Promocji.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie Umowa przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.

Zapraszamy na naszą

nową stronę internetową!

 

Jeśli chcesz zobaczyć poprzednią,
po chwili pokaże się krzyżyk w prawym górnym rogu.