Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:

 1. Organizator: Sem Vision S.C. z siedzibą pod adresem: Potażowa 53, 02-400 Warszawa
 2. BOK – Biuro Obsługi Klienta w dostępne pod numerami telefonów 514 000 815 oraz 733 33 24 24, od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00-17:00;
 3. Promocja – promocja „Czwartki z Sem Vision”, której zasady określone są w niniejszym Regulaminie
 4. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady udziału w Promocji;
 5. Umowa – umowa ramowa przetwarzania danych, na podstawie której uczestnik zleca organizatorowi prowadzenie kampanii reklamowej AdWords w wyszukiwarce Google na okres co najmniej 3 miesięcy
 6. Kampania – proces wyświetlania w wyszukiwarce Google za pomocą systemu AdWords. Szczegóły oraz parametry kampanii reguluje Umowa
 7. Uczestnik – Firma, bądź osoba fizyczna, która wyrazi chęć wzięcia udziału w Promocji i spełni określone poniżej warunki uczestnictwa;
 1. Promocja obowiązuje w każdy czwartek w okresie od dnia 27 lipca 2017 roku do dnia 1 września 2017 roku.
 2. Promocja odbywać się będzie zgodnie z jej Regulaminem. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa.
 3. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
 1. W Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna, lub firma, która Posiada stronę internetową zgodną z zasadami reklamowymi Google, nie brała wcześniej udziału w promocji oraz nie ma już podpisanej Umowy. Aby wziąć udział w Promocji uczestnik musi kontaktować się z Organizatorem w czwartek za pośrednictwem: BOK, Fanpage Sem Vision na Facebooku, poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej semvision.com.pl lub wysyłając zapytanie z danymi do kontaktu zwrotnego na e-mail hello@semvision.com.pl. Po otrzymaniu takiego zapytania Organizator odpowiada kwestionariuszem badania potrzeb na podstawie którego później ustala z uczestnikiem za obopólnym porozumieniem szczegółowe warunki zawarcia Umowy.
  Biorąc udział w promocji, uczestnik zobowiązany jest do zawarcia z Organizatorem Umowy na okres co najmniej 3 miesięcy przy budżecie miesięcznym przeznaczonym na reklamę o wartości przewyższającej lub równej 351 zł netto.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Promocji.
 3. Warunkiem udziału w promocji jest opłacenie faktury proformy, której wartość równa się dwóm pierwszym miesiącom współpracy zgodnie z zapisami Umowy.
 4. Wartość otrzymanego rabatu w ramach niniejszej promocji wynosi 350 zł netto w pierwszym miesiącu prowadzenia Kampanii.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 6. Po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1 powyżej, Uczestnik bezpośrednio po podpisaniu Umowy, otrzymuje fakturę proforma zawierającą rabat w wysokości 350 zł netto za 1. miesiąc prowadzenia kampanii reklamowej w wyszukiwarce Google, płatną w terminie 7 dni. W ciągu 3 dni roboczych od daty odnotowania środków zgodnych z wystawioną proformą, Organizator przekaże Uczestnikowi drogą elektroniczną fakturę VAT wystawioną na podstawie opłaconej proformy oraz rozpocznie prowadzenie Kampanii zgodnie zapisami zawartymi w Umowie.
 7. Rabat nie będzie przyznawany w inny sposób lub w innym terminie niż określony w ust. 6 powyżej, a otrzymanie Rabatu potwierdzone jest stosowną informacją na fakturze proformie oraz później na fakturze VAT.
 8. Zlecanie prowadzenia Kampanii na rzecz Uczestnika przez podmioty pośredniczące w celu wzięcia udziału w Promocji jest niedozwolone.
 1. Rabat jest jednorazową bonifikatą o wartości 350 zł netto na prowadzenie kampanii reklamowej AdWords dla Uczestnika przez Organizatora.
 2. Rabat obowiązuje wyłącznie w przypadku opłaty faktury proformy w terminie w niej określonym.
 3. W przypadku, gdy Uczestnik nie dotrzyma terminu płatności proformy, Uczestnik traci Rabat,
  a Organizatorowi przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy.
 4. Rabat, ani udział w Promocji nie mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego.
 5. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia nośnika na który Uczestnik otrzymał proformę, następuje obowiązek niezwłocznego zgłoszenia takiego faktu Organizatorowi za pośrednictwem BOK, a Uczestnikowi Promocji nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

Informacje dotyczące Promocji i Regulamin Promocji można otrzymać w drogą elektroniczną,
oraz na stronie internetowej semvision.com.pl/regulamin-promocji-czwartki-sem-vision/
Ponadto informacje o przedmiocie Promocji i treści Regulaminu udzielane są pod numerami BOK
Sem Vision S.C.: +48 514 000 815 oraz +48 733 33 24 24
( opłata zgodnie z cennikiem operatora ) w godzinach od 09:00 do 17:00.

 1. Prawo do składania reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi Promocji.
 2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem Infolinii na numer +48 514 000 815 oraz +48 733 332 424 (opłata zgodnie z cennikiem operatora), bądź listownie na adres:
  Sem Vision S.C. ul. Miernicza 40 lok. 103, 05 – 800 Pruszków.
 3. Reklamacja musi zawierać:
  • dokładne dane osobowe zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego, a także opcjonalnie numer telefonu komórkowego),
  • przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Uczestnika Promocji.
 5. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pomocą listu zwykłego na adres podany przez Uczestnika Promocji lub:
  • telefonicznie na numer telefonu komórkowego Uczestnika Promocji
  • poprzez wysyłkę wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego Uczestnika Promocji.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie Umowa przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.